Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte 

Syftet med rapporten är att få en överblick över hur produktionen av helårsstudenter (HST) fördelas på studenter som läser sin utbildning på avancerad nivå. En student kan läsa sin grundläggande utbildning på antingen grund- eller avancerad nivå. I rapporten redovisas uppgifter på institutionsnivå.

Det procenttal som finns i tabellen baseras på helårsstudenter för studenter som läser sina studier på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur fördelningen av helårsstudenter är för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till det totala antalet helårsstudenter för universitetet. Med det totala antalet helårsstudenter menas studier som antingen är på grund- eller avancerad nivå.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken termin du vill se uppgifter om. När du har valt år sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

...

I översta diagrammet visas uppgifter om vilka fem institutioner som har högst andel helårsstudenter på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter. I det nedre diagrammet visas uppgifter om vilka fem institutioner som har lägst andel helårsstudenter på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

Begrepp och förklaring 

Avancerad nivå

Helårsstudent (HST)

Datakälla och uppdatering

Uppgifter om helårsstudenter kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för avancerad nivå på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

...