Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Syftet med rapporten är att snabbt få en överblick över genomströmningen på kurs efter termin och nivå. Indikatorn finns med för att underlätta jämförelser som kan tas fram genom olika begränsningar. Delrapporter ska kunna tjäna som underlag för analys.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningens utformning vid institutionen och olika åtgärder för dess genomförande.

Kan även användas vid övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapporten tar fram alla uppgifter sin finns från hösten 2007 och framåt. Rapporten består dels av en graf som visar andel godkända studenter utifrån vilken nivå kursen är klassad och dels en korstabell med uppdelning på nivå och kön. I rapportern kan begränsningar göras. Börja med att välja en institution.

...

Detaljrapport andel godkända på kurs per institution
Denna delrapport visar uppgifter på kursnivå för vald institution i form av en korstabell. Tabellen är sorterad efter termin, ämne utbildningsnivå och kurs. Mätvärdena är registrerade efter kön och totalt, varav inom program, godkänd på hel kurs. Siffervärdet är uttryckt som kvot mellan godkända och registrerade. Andelen godkända redovisas efter 6, 12 och 18 månader, samt hur det ser ut fram till utsökningsdatum. Summeringen består av det totala antalet studenter som bidragit till posterna under en termin.

Begrepp

Genomströmning

Genomströmning är intressant först när kurstillfällena är avslutade i tiden.

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal registreringar och slutresultat på kurs hämtas från Ladok-registret. Underlaget avser alla kurser i Ladok med förstagångsregistrering från hösten 2007 och framåt. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna lagts in definitivt i Ladok.

...