Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Målgruppen är i huvudsak ekonomer vid institutionen och forskare med koppling till kostnadsbärare. Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för en kostnadsbärare, samt att ge möjlighet att följa kostnadsredovisning.

Rapportbeskrivning

OBS - Kostnadsbärare infördes den 1 januari 2009 därför finns endast data från 2009 och framåt med i rapporten.

Generellt om hur du navigerar i mappar i Beslutsstödsverktyget IVS.

När du loggat in i IVS och valt området Ekonomi klickar du på mappen 'Kostnadsbärare'. Du kör sedan rapporten 'Kostnadsbärare (Ennnn)' genom att klicka på den. Du väljer först kostnadsbäraren och eventuellt också år. Kostnadsbäraren är 6 siffror långt, koden består av institutionsnummer + ett tresiffrigt löpnummer.

...