Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på institution visa antalet nyrekryterade professorer, fördelat på män och kvinnor.

...

"Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer."

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet nyrekryterade professorer. Ett mål är att få en jämnare könsfördelning mellan antalet kvinnor och män inom professorskåren. Ett glidande medelvärde över 4 år visar hur väl målet på minst 35 % kvinnor uppfylls.

Ett fåtal professorer hör organisatoriskt till universitetsförvaltningen. Dessa ingår därför inte i någon av de redovisade fakulteterna utan enbart i de rapporter som visar totaler för samtliga nyrekryterade professorer vid Stockholms universitet.

Begrepp

nyrekryterad professor

professor

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemen Primula och HR-plus.