Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar antalet årsarbetskrafter som utförts av lärare under ett kalenderår och hur stor andel av dessa som utförts av lärare som är disputerade. Med disputerad lärare avses lärare som i lönesystemet (Primula) har markering för doktorsexamen och/eller docentkompetens. Rapporten är nedbruten på områdesnivå och klickbar ner till institutionsnivå.

Begrepp

disputerade lärare

årsarbetskrafter

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula uppdateras en gång per år.