Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Ännu ej tillgänglig rapport

Syfte

Syftet med rapporten är att visa vad varje institutions utbildning genererar för faktisk ersättning enligt den officiella prislappen i aktuellt års regleringsbrev. Ersättningen baseras på utbildningsområdets prislapp och presterade HST och HPR per kalenderår. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

...

Resultatet redovisas per utbildningsområde, utbildningstyp och finansieringsform.

Begrepp och förklaring

Helårsstudent (HST)

Helårsprestation (HPR)

Datakälla och uppdatering

...