Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten ger en resultatöversikt för institutioner kopplade till en viss fakultet.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av översiktlig resultatinformation. Rapporten möjliggör resultatanalys, samt resultatjämförelse mellan institutioner och år vid vald fakultet.

Rapportbeskrivning

Från menyn väljs önskat årtal samt fakultet. Från resultatrapporten är det möjligt att generera underrapporter för UGA respektive FUF. Observera att indirekta aktiviteter (55-89999) fördelas vid helårsbokslut varför UGA respektive FUF endast ger fullständig information när helårsbokslut upprättats för valt rapportår.

...

Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning.