Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

DETTA ÄR ETT UTKAST TILL DOKUMENTATION FÖR EN ÄNNU EJ DRIFTSATT RAPPORT

Info

Ännu ej tillgänglig rapport

Syfte

Syftet med rapporten är att visa vad varje institutions utbildning genererar för ersättning enligt aktuellt års regleringsbrev. Ersättningen baseras på utbildningsområdets prislapp och presterade HST och HPR per kalenderår. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

 

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp ersättningen som institutionen genererar baserad på HST och HPR.

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

 

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken fakultet samt kalenderår du vill se. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

...

Resultatet redovisas per utbildningsområde, utbildningstyp och finansieringsform.

 

Begrepp och förklaring

Helårsstudent (HST)

Helårsprestation (HPR)

 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om helårsstudenter och helårsprestationer kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

...