Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över utvecklingen av antal ansökningar till en av institutionens utbildningar och en viss termin. Uppgifterna kan ge information som gör att vissa utbildningar kan ställas in eller att antal platser till vissa utbildningar ökas p.g.a. fler sökanden än planeringstal eller alternativt sätta in informationsinsatser under pågående ansöknings och antagningsprocess.


Rapporten kan användas för att planera dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal ansökningar och planeringstal


Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningsutbudet vid institutionen.
Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.


Rapportbeskrivning

Du göra först ett urval för vilken termin, institution och utbildning du vill se. På urvalssidan visas övergripande information om de fyra informationsområdena i rapporten. När valen gjort sker en utsökning av uppgifter för rapporten.


Ackumulering av ansökningar per dag under ansökningsperioden
Visas i form av ett linjediagram efter datum med följande komponenter:
Antal ackumulerade ansökningar till aktuell utbildning vald termin, kan följa redovisning dag för dag under ansökningsperiod då nya uppgifter kommer in. Perioden kan alltså vara längre än normal ansökningsperiod.
Ackumulerat planeringstal, om fler än ett utbildningstillfälle, för terminen.
Antal ackumulerade förstahandsansökningar till utbildningen.


Historik över alla ansökningar respektive ansökningar i första hand per termin
Visas i form av ett stapeldiagram med planeringstal i form av en linje:
Antal ansökningar för vald utbildning terminsvis, från tidigast höstterminen 2007 och framåt.
Antal förstahandsansökningar för aktuell utbildning, från tidigast höstterminen 2007 och framåt.
Ackumulerat planeringstal, om fler än ett utbildningstillfälle, för respektive termin.


Genom att föra muspekaren på staplarna så visas exakta uppgifter för antal ansökningar eller förstahandsansökningar för utbildningen en viss termin eller för den över noderna för visning av planeringstal.


Diagram för söktryck per utbildningstillfällen från höstterminen 2007
Söktryck för utbildningens olika anmälningsalternativ över tid, från tidigast höstterminen 2007 visas i två grafer med liggande staplar. Graferna är uppdelade på höst- respektive vårterminer.


Tabell över utbildningstillfällen sedan höstterminen 2007
Tabellen redovisar siffervärden för tillfället enligt nedan:
Antal ansökningar, Antal förstahandsansökningar och Planeringstal


Begrepp och förklaring

Förstahandsansökning
Planeringstal
Söktryck
Utbildningstillfälle


Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om ansökningar kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.