Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Innehållsförtackning

Table of Contents
maxLevel3
minLevel

3

2


Manual för hantering av tillgodoräknande

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Manualen omfattar tillgodoräknande inom grundutbildningen, utbytesstudier, forskarutbildning och reell kompetens
Hantering av tillgodoräknande som omfattar flera kurser eller dela

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Om det som tillgodoräknandet ska avse (tillgodoräknas som) är fler än en kurs/modul/annat måste ärendet delas upp i separata ärenden. 

Exempel: En student har beviljats tillgodoräknande av Franska I och Franska II. Tillgodoräknandet läggs in som två ärenden i Ladok.

Anledningen till detta är för att det ska kunna gå att använda någon av delarna i en examen. 

Det ska tydligt framgå vilken grund i tillgodoräknandet som motsvarar respektive kurs, modul eller annat. Rättning av tillgodoräknandeärende i Ladok

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Om ett ärende är klarmarkerat kan den som klarmarkerade ärendet samt den som är tilldelad som attestant ändra i det.

Om ärendet redan är attesterat då kan man endast rätta benämning på "Annan specifikation" samt om tillgodoräknandet ska ligga inom en kurspaketering. 

Ska något utöver detta rättas behöver beslutet tillfälligt tas bort och läggas in på nytt. 

Observera att tillgodoräknande aldrig får tas bort, inte ens på studentens begäran.Panel
borderColor#ffe5cc
bgColor#fff2e6
titleBGColor#ffe5cc
titleRegler och handläggningsordning för tillgodoräknande

Rektor har den 27 juni 2019 fastställt regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Dokumentet ersätter tidigare lokala riktlinjer för tillgodoräknande.

Länk till Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande


Panel
borderColor#ffe5cc
bgColor#fff2e6
titleBGColor#ffe5cc
titleMallar och stöd

Mallar och stöd från medarbetarwebben

Länk till Mallar och stödmaterial