Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten syftar till att följa upp upp andelen tidsbegränsat anställda bland den forskande och undervisande personalen.

Målgrupp

UNiversitetsledningen och chefer.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar 

Begrepp

visar andelen tidsbegränsat anställda bland den forskande och undervisande personalen. Mätetalet i rapporten är årsarbetskrafter. Doktorander ingår inte i underlaget. Rapporten visar aktuellt år och de senaste 9 åren.

Begrepp

LAS: Lagen (1982:80) om anställningsskydd som reglerar vissa tidsbegränsade anställningar. Till dessa hör allmän visstidsanställning, vikariat, provanställningar, säsongsarbete och arbete efter 67 år.

Högskolans särskilda reglering: Av de tidsbegränsade anställningarna i den forskande och undervisande personalen är många tidsbegränsade utifrån högskoleförordning och kollektivavtal. Det gäller meriteringsanställningar så som postdoktorer och biträdande lektorer, anställningar av gästprofessorer och adjungerad personal.

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från