Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Innehållsförteckning

 

Programadministration

Om program- och inriktningstillfällen

Varje inriktningstillfälle har ett eget programtillfälle i Ladok eftersom en inriktning inte kan vara självständig utan alltid hör ihop med ett program.


Inledande kurser på program och program med inriktningar

Observera! Kurstillfället som ska vara inledande kurs måste vara i status komplett. 

Inledande kurser som är obligatoriska ska ha antagningsförfarande "Utan anmälan".

När inledande kurser läggs in för program som har inriktningar, var då noga med att inledande kurser har lagts in på respektive inriktningstillfälle och INTE på programtillfället. 


 


Tillfällesbyte / Byte av kull på program

Tillfällesbyte görs när en student inte följer den planerade studiegången i programmet. Fördelar med att göra tillfällesbyte är att ni får koll på hur många studenter som finns i varje kull.
Om studenterna ska söka kurser inom sitt program via antagning.se måste studenterna tillhöra ett programtillfälle som är inom den nominella studieperioden, annars kan de inte söka kurser inom sitt program. 


 


Byte av inriktning på program

Om en student blivit antagen till en annan inriktning inom samma program behöver du tillfällesbyta studenten till det programtillfälle och inriktningstillfälle som studenten numera ska läsa.


 


Antagning till senare del av program

Om det finns tillgängliga platser på ett programs andra eller senare termin, kan sökande antas till senare del av program. Antagning till senare del av program är möjlig för studenter som läst delar av ett program alternativt fristående kurser vid Stockholms universitet eller annat lärosäte eller som efter validering av reell kompetens bedömts tillgodogjort sig motsvarande kunskaper. Respektive områdesnämnd beslutar om antagning till senare del av utbildningsprogram. Det är Antagningen som lägger in antagning till senare del på program i Ladok. Kontakta antalla@su.se

Kursadministration

Webbregistrering

Vi rekommenderar att webbregistrering för kurser som söks via antagning.se öppnar tidigast några dagar efter urval 2 publicerats i Ladok. 

Kurser som har lokal antagning inom program kan öppna sin webbregistrering tidigare om så önskas. 

Användare med behörighet Studieadministratör i Ladok kan själv ange registreringsperiod på kurstillfällen för webbregistrering.


 


Avbrott och återbud

Student som vill avsäga sig sin plats på en kurs kan lämna återbud om den ännu inte registrerat sig på kursen. Studenten kan lämna återbud på antagning.se eller i Ladoks studentgränssnitt.

Om studenten har registrerat sig på en kurs och inte längre vill läsa den kan studenten göra ett avbrott. Görs avbrottet inom tre veckor efter kursstart blir det ett så kallat tidigt avbrott.

En studieadministratör kan också lägga in avbrott på studentens begäran, det är då viktigt att det är det datum studenten meddelade avbrott som läggs in som avbrottsdatum.

Avbrott får endast läggas in på studentens begäran


Omregistrering

I mån av plats/resurser får studenten omregistrera sig på en kurs den varit registrerad på en tidigare termin. Det är institutionen som beslutar om det finns plats på kursen. 

Om en kurs inte har ett ordinarie kurstillfälle en viss termin kan ett särskilt omregistreringstillfälle beställas via ladok@su.se. Observera att omregistreringstillfället endast får användas för omregistrering. Läs mer nedan.


 


Kurspaket

Matris för institutioner som har kurspaket. Särskild information har skickats ut till berörda institutioner.

Kurspaketen är byggda i Ladok, men studenterna har sökt via en kurskod från SISU. I tabellen nedan ser man vilka kurskoder och kurspaketkoder som motsvarar varandra för VT21.

Är tabellen tom beror det på att kurspaketen ännu inte är skapade.


Inst.kodKurspaketkod (Ladok)Kurspakettillfälleskod (Ladok)Benämning på kurspaketetKurskod kurspaket (SISU)Tillfälleskod för kurspaket (SISU)
304KG200KG200Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljöKG230132338
304KG202KG202Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städerKG230232340
304KG203KG203Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genusKG230332358
305NEK00NEK00Nationalekonomi IEC102033017
308PSYIIPSYIIPsykologi II - kurspaketPS22KP36560
302SBS00SBS00Företagsekonomi I, kurspaketFE902031055
302SBS01SBS01Företagsekonomi II, kurspaketFE901031086
302SBS03SBS03Företagsekonomi III Finansiering, kurspaketFE9066 31063
302SBS04SBS04Företagsekonomi III Management, kurspaketFE906231059
302SBS05SBS05Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaketFE906331061
302SBS12SBS12Företagsekonomi III Redovisning, kurspaketFE906731064
302SBS08SBS08Reklam och PR I, kurspaketPR950131197
302SBS09SBS09Reklam och PR II, kurspaketPR950231198
302SBS10SBS10Reklam och PR III, kurspaketPR950331199
302SBS07SBS07Globala affärsstudier, kurspaketFE905031194
302SBS20SBS20Redovisning, kurspaketFE940431196
302SBS21SBS21Marknadsföring, kurspaketFE930231195
302SBS16SBS16Organisation och management, kurspaketFE9201 31071
302SBS19SBS19Finansiering, kurspaketFE910231069
161ISD00ISDDDKurspaket Svenska som andraspråk IUSS10069960
161ISD01ISD01Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktningUSS33069961
154SVE01SV1CHKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021452
154SVE01SV1DDKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021482
154SVE00SV0DDKurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighetCTS33021481


Utbytesstudier


Fellistan / Antagningar som inte går över till Ladok

Det finns ett antal antagningar som inte kunnat gå in i Ladok och som hamnat på en så kallad fellista/"Ej hanterade antagningar". Listan mejlas ut efter urval 2 till alla som har behörighet "Studieadministratör i Ladok".

I listan finns två fall av hinder som ni på institutionen behöver hantera för att studenterna ska bli antagna. 

HinderFörklaringLösning
Studenten har redan påbörjat utbildningen Av någon anledning har studenten sökt till samma program som den redan är antagen till sen tidigare, Ladok kan inte lägga in en ny antagning på samma program. Studenten är dock antagen och har rätt till sin plats, gäller även de fall då studenten har avbrott på programmet.

Insitutionen behöver göra ett tillfällesbyte på programtillfället så att studenten hamnar i rätt kull.

Om studenten har sökt in till programmet med en ny/annan inriktning ska tillfällesbyte till den nya inriktningen göras.

Antagning kunde inte placeras i plan Studenten har flera programtillfällen/planer inom sitt program och Ladok vet inte var antagningen till kursen ska placeras. Institutionen behöver manuellt titta på studentens studieplan för att se inom vilket program/inriktningstillfälle/kull som kursen ska vara och manuellt lägga till kursen där. 


Etablering av studenter som ska antas till uppdragsutbildning utanför NyA

För de uppdragsutbildningar som inte har antagningsförfarande via NyA behöver ni skicka in listor till Antagningen på de studenter som ska etableras i Ladok. Här finns en excellfil för etablering: Mall för etablering av identiteter i Ladok.xlsx

Listan skickas till Antagningen som hanterar etableringarna och antagningarna, antalla@su.se 


Viktiga datum

Urval 2 publiceras 21 december

Webbregistrering rekommenderas öppna 28 december

Terminsstart VT21 18 januari

Länk till Antagningens tidplaner

Länk till Studieadministrativ kalender

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de nationella och lokala regler som gäller för antagning av studenter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Länk till Antagningsordning

Riktlinjer reservantagning och återbud
  • No labels