Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innehåll:


Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Länk till Antagningsordningen på Medarbetarwebben:

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/antagningsordning-f%C3%B6r-tilltr%C3%A4de-till-utbildning-p%C3%A5-grundniv%C3%A5-och-avancerad-niv%C3%A5-1.26320


Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

Rektor har 2020-11-12 beslutat om en revidering av Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (dnr SU FV-1-1 2-3363-20). Dessa regler ska tillämpas fr.o.m. 2019-05-01 för nya kurs- och utbildningsplaner samt för äldre kurs- och utbildningsplaner som revideras. Reglerna ersätter tidigare beslutade Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet (dnr SU FV-0900-15).

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/regler-f%C3%B6r-utbildning-och-examination-p%C3%A5-grundniv%C3%A5-och-avancerad-niv%C3%A5-1.244425


Programadministration

Behörighetsgranska och följa upp studenter på program

Behörighetsgranska och följa upp studenter på program.pdf

Anta studenter till kurs inom program

Antagning flera studenter - kurs inom program.pdf


Lägg in inledande kurser på program och program med inriktningar

Alla program måste ha en eller flera inledande kurser för att nyantagna studenter till programmet ska kunna registrera sig på programmets första kurs/kurser. 

När inledande kurser läggs in för program som har inriktningar, var då noga med att inledande kurser har lagts in på respektive inriktningstillfälle och INTE på programtillfället. 


Manual: Inledande kurs på programtillfälle och inriktningstillfälle.pdf

Tillfällesbyte (byte av kull) på program 

Tillfällesbyte görs när en student inte följer den planerade studiegången i programmet. Fördelar med att göra tillfällesbyte är att ni får koll på hur många studenter som finns i varje kull.
Om studenterna ska söka kurser inom sitt program via antagning.se måste studenterna tillhöra ett programtillfälle som är inom den nominella studieperioden, annars kan de inte söka kurser inom sitt program. 

Manual: Tillfällesbyte programtillfälle/inriktningstillfälle - Byte av kull (Uppdaterad 2019-06-07)


Byte av inriktning 

Manual: Byte av inriktning och tillfällesbyte


Webbregistreringsperiod på kurstillfällen

Användare med behörighet Studieadministratör i Ladok kan ange registreringsperiod på kurstillfällen så att studenterna kan webbregistrera sig. 

Se manual: Ange registreringsperioder i Ladok.pdf


Omregistrering

I mån av plats/resurser får studenten omregistrera sig på en kurs den varit registrerad på en tidigare termin. Det är institutionen som beslutar om det finns plats på kursen. 
Har kursen som studenten varit registrerad på ersatts av en nyare kurskod ska man inte registrera studenten på den nya kurskoden utan fortsätta rapportera på den gamla kurskoden som studenten ursprungligen antogs till. 

Varför behöver man omregistrera?

Om studenten behöver studiemedel, eller kunna visa upp intyg på aktiva studier så behöver studenten omregistreras på kursen för aktuell termin.

För att studenten ska ha garanterad tillgång till biblioteket, mondo/Athena, (eller ev. andra system) samt aktivitetstillfällesanmälan i Ladok behövs en omregistrering.

Bortsett från ovanstående så måste man inte omregistrera studenten, men fördelarna är att institutionen får bättre överblick över antal aktiva studenter samt vilka studenter som omtenterar/läser om kursen. 
Läraren hittar dessutom studenterna lättare om det är många omregistrerade studenter. 

Vilken typ av omregistrering ska man välja? 

Omregistrering, typ av tillfälle

När ska jag använda detta?

Kommentar

Omregistrering på befintligt kurstillfälle aktuell termin

Om studenten ska följa samma provuppsättning/version av kursen som ges aktuell termin

Alla studenter (FFG och OM) kommer med på samma deltagarlistor, rapporteringslistor och aktivitetstillfällen.

Tänk på att kontrollera studentens provuppsättning av kursen, om studenten ska läsa om kursen enligt en äldre provuppsättning kontakta ladok@su.se
Omregistrering på så kallat omregistreringstillfälle

Om kursen inte ges aktuell termin

och/eller

Om studenten ska läsa enligt en äldre provuppsättning/version

Har kursen ändrat provuppsättning sedan studenten blev FFG-registrerad så kan du behöva ett eget omregistreringstillfälle. Kontakta ladok@su.se för ett sånt tillfälle.

Obs! Dessa ska INTE skapas via SISU, då kan man inte säkerställa att tillfället hör till rätt version av kursen. Om det lagts upp i SISU, ska det tas bort så att det inte godkänns av misstag.

Hur omregistrerar man en student?

  1. Förbered tillfällesbyte på studentens nuvarande registrering
  2. Omregistrera studenten på det nya tillfället

Vid omregistreringen finns möjlighet att anpassa omregistreringen till studentens individuella studieperiod och poängomfattning.

Tillfällesbyt till kursens aktuella kurstillfälle för den termin omregistreringen gäller. Om det inte existerar något kurstillfälle aktuell termin beställer du ett omregistreringstillfälle från oss. 
Maila till ladok@su.se med uppgifterna:
Kurskod
Studieperiod 
Studietakt
Undervisningstid
Undervisningsform
Studieort
Finansieringsform
Uppgift om vilken provuppsättning studenten ska följa, det vill säga kursplanens Giltig fr o m-termin.


Omregistrering och tillfällesbyte för kurser med forstättningsregistrering

Manual: Tillfällesbyte och omregistrering på kurs med kvarvarande fortsättningsregistreringar.pdf


Avbrott 

  • Avbrott får bara läggas in på studentens egen begäran. 
  • Studenten kan själv lägga in avbrott på kursen via studentgränssnittet eller mejla in och begära avbrott, avbrottsdatum blir då det datum när studenten mejlat och meddelat avbrottet.
  • Studieadministratör får endast bakdatera ett avbrott till det datum då studenten meddelade sitt avbrott. 
  • Ladok räknar själv ut om avbrottet är tidigt eller vanligt avbrott. Görs avbrott inom 3 veckor efter kursens studiestart blir det tidigt avbrott i Ladok.
  • Tidiga avbrott går inte att ta bort i Ladok. Läggs ett tidigt avbrott in av misstag måste kursen läggas in igen för studenten. Om kursen söks via antagning.se - kontakta Antagningen. 
  • Avbrott (som inte är tidigt avbrott) kan tas bort om studenten vill bli omregistrerad på kursen eller om det lagts in av misstag.


Ta bort registrering

Endast felaktiga registreringar får tas bort. Skicka ett mejl med uppgift om vilken student, kurstillfälle det gäller samt orsak till borttag till ladok@su.se

Ladok ska innehålla korrekta uppgifter om bland annat studenters deltagande och används i olika uppföljningssammanhang Därför kan inte korrekta registreringar tas bort ur Ladok. Se Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 


Hitta antalet FFG- och OM-registrerade

Detta går att hitta i underlagsfilen från Uppföljningsrapporten Studiedeltagande - registrering. Behörighet för att hämta underlagsfiler i Uppföljningen krävs.
Uppföljning - antalet omregisterade.pdf


Etablering av studenter som ska antas till uppdragsutbildning utanför NyA

För de uppdragsutbildningar som inte har antagningsförfarande via NyA behöver ni skicka in listor till Antagningen på de studenter som ska etableras i Ladok. Här finns en excellfil för etablering: Mall för etablering av identiteter i Ladok.xlsx

Listan skickas till Antagningen som hanterar etableringarna och antagningarna, antalla@su.se 


  • No labels