Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Innehållsförteckning


Medarbetarrättigheter - Koppla lärare som attestant eller rapportör 

Medarbetarrättigheter styr vilka användare som får attestera resultat på kurser. Det är studieadministratörer som tilldelar medarbetarrättigheter till attestanter för respektive kurs i Ladok. Detta är ett krav för att attestanten ska kunna attestera betyg.

Det går också bra att lägga in medarbetarrättigheter för rapportörer. Detta är inte tvingande men ger rapportören en genväg på startsidan.

Tänk på att inte ge attestanter större rättighet än nödvändigt.

Manual: Medarbetarrättigheter i Ladok

Aktivitetstillfällen - Tentamensanmälan

Aktivitetstillfällen öppnar upp för möjligheten att låta studenter anmäla sig till ett examinationstillfälle i Ladok.

Här finns också möjligheten att ha anmälan till tentamen med anonymkod.

Manual: Aktivitetstillfällen.pdf


Resultatnoteringar

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som är valfritt att använda sig av och kan stödja resultatrapporteringen i Ladok.
Noteringar kan rapporteras in löpande under kursens gång. När resultat (betyg + examinationsdatum) sedan ska rapporteras får rapportören en enkel översikt över studentens prestationer på kursen.

Resultatnoteringar är aldrig obligatoriska att fylla i, och ger inga högskolepoäng.

Det är valbart om noteringen ska vara synlig för studenten i studentgränssnittet. Om noteringen görs synlig i studentgränssnittet kommer studenten se den först när hela resultatet (betyg + examinationsdatum) är
attesterat, inte innan.

När ett resultat är attesterat och det finns resultatnotering kopplat till attesteringen går det inte att ändra resultatnoteringen på studenten.
Har studenten fått ett underkänt resultat finns dock en ny chans att fylla i resultatnoteringen för det nya examinationstillfället. Den gamla resultatnoteringen går också att se i rapporteringsvyn.

Om en student omregistreras på en kurs så följer resultatnoteringarna från det tidigare tillfället med så att rapportören kan se vad som tidigare skrivits.

Det går att kopiera resultatnoteringsfälten från ett tidigare kurstillfälle till ett annat inom samma version av kursen.


Uppgifterna som läggs in i resultatnoteringar är offentliga uppgifter som kan begäras ut, så skriv aldrig känsliga uppgifter här.


Några tips och råd

  • Tänk igenom syftet med resultatnoteringarna för kursen. Vem/vilka ska använda den? Vad vill ni dokumentera? Använd rätt typ av resultatnotering som passar behovet.
  • Se till att alla som ska använda resultatnoteringarna för en kurs är överens om upplägget, så att inte alla var för sig skapar sina egna resultatnoteringar.
  • Undvik att ha för många resultatnoteringar, rapporteringsvyn blir lätt oöverskådlig.Förklaring av startsidan i Ladok

Rapportera resultat 

Manual för lärare och resultatrapportörer.

Manual: Rapportera resultat manual för lärare och rapportörer.pdf

Attestera resultat 

Se vem som var rättande lärare på ett attesterat betyg

Ändra betyg på kurs eller modul

Resultatattestant som har medarbetarrättigheter för kurs kan ändra betyg. 

Om betyg ska ändras på modul där betyg på hela kursen finns måste ladok@su.se först kontaktas. 

Viktigt att tänka på vid ändring av betyg


Manual: Ändring av attesterat resultat.pdf

Borttag av betyg

Är ett betyg felaktigt inlagt för en student ska det tas bort, kontakta ladok@su.se 

Kontakta även universitetets juristfunktion. 

Rätta titel på examensarbete/avhandling

Länkar till relaterade regeldokument vid SU

Dessa dokument återfinns på Medarbetarwebben. Vid frågor om regler, kontakta respektive kontaktperson för regeldokumentet. 


Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

Vid Stockholms universitet bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I detta dokument återges de författningar och regler som gäller nationellt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt Stockholms universitets lokala d.v.s. gemensamma regler som gäller generellt för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

Regler för salstentamen

Reglerna omfattar såväl studenter och tentamensvärdar som Tentamensservice och institutioner. Även institutioner eller motsvarande inom universitet kan anordna egna salstentamen. Universitetet tillhandahåller en central tentamensadministration (Tentamensservice) som erbjuder en centralt administrerad bokning av skriftlig och digital salstentamen.

Regler för salstentamen

  • No labels