Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innehåll:

Översikt: Det administrativa flödet
Etablering

Om personen inte finns i Ladok behöver den etableras.  Mejla ladok@su.se och ange personens födelsedata, efternamn, förnamn och kön.

Antagning

För att kunna anta krävs ett eget ämnestillfälle för varje doktorand. Ämnestillfället måste beställas hos Ladokgruppen, mejla ladok@su.se 

Bifoga uppgift om:

 • Personnumret och namn för den doktorand som ska antas.
 • Forskarämne
 • Vilket halvår doktoranden börjar 
 • Om antagningen avses leda till Doktorsexamen (4 år) eller Licentiatexamen (2 år)
 • Uppgift om startdatum och slutdatum
 • Om det eventuellt gäller antagning till senare del

  Ladok meddelar koden för ämnestillfället och institutionen kan anta doktoranden och registrera på forskningsarbetet.

Handledare och ISP (individuell studieplan)                 

Institutionen lägger till huvudhandledare och handledare under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Aktörer. Saknas personerna i aktörslistan kontakta ladok@su.se. Slutdatum läggs bara in om doktoranden byter handledare.

ISP upprättas årligen och kan läggas in i Ladok (frivilligt) under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Dokumentera beslut.

Registrering forskningsarbete

Koderna för dessa är:

 • DOKT+institutionskod 
 • LICE+institutionskod - Hör av dig till ladok@su.se om din institutionskod inte finns med.

Exempelvis har Zoologiska institutionen med institutionskod 468 forskningsarbetena DOKT468 Doktorsavhandling och LICE468 Licentiatuppsats

Genom att inom Studieplanen (eller under Studiedeltagande om man så föredrar) skapa ett individuellt tillfälle/åtagande för doktoranden och välja att koppla det till det önskade forskningsarbetet, och sedan registrera på det, blir det därefter möjligt att rapportera in godkänd avhandling (eller licentiatuppsats) och dess titel.

 PDF
Skapa tillfälle för forskningsarbete:

Nya doktorander som läggs in i systemet behöver antas och registreras på ett forskningsarbete:

 • För att kunna registrera att doktoranden påbörjat sin utbildning måste ett tillfälle på Forskningsarbetet (avhandlingsarbetet) läggas in.

 • Första registreringen när antagningen dokumenterats och doktoranden påbörjar sina studier görs av institutionens administratör.

 • Därefter kan doktoranden själv registrera sig för fortsatta studier på Forskningsarbetet vid varje nytt kalenderhalvår (januari och juli) om registreringstider anges (s.6 i "Forskningsarbete för nyantagna doktorander")

 • Manual: Forskningsarbete för nyantagna doktorander

Förläng studieperiod på forskningsarbete

Manual: Förläng studieperiod på Doktorsavhandling.pptx

Forskarkurs och -tillfälle

Forskarkurs: Institutionen lägger in forskarkursen i SISU och inrättar den.

Dessa uppgifter behöver läggas in för att kunna inrätta kursen:

 

Forskarkurstillfälle: Används om flera ska läsa samma kurs. Mejla ladok@su.se uppgift om:

 • Forskarkurskod
 • Startperiod (halvår)
 • Studieperiod om den avviker från halvåret (start och slut-datum)
 • Forskarkurs och -tillfälle

Individuellt åtagande

Individuellt kurstillfälle på forskarnivå: Institutionen skapar detta i Ladok

Antagning och registrering forskarkurs, individuellt åtagande

Manual: Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt tillfälle/åtagande.

Kurser på grund- eller avancerad nivå inom FOU

 1. Typfall 1: student läser först kursen på avancerad nivå, blir sedan antagen till forskarutbildning. Kursen kan tillgodoräknas se Handlägga tillgodoräknande, Lathund, ladok.se
 2. Typfall 2: student är antagen till forskarutbildning och läser sedan inom den en kurs som även riktar sig till studenter på avancerad nivå. Kursen ska vara en forskarkurs för doktoranden.

Avgiftsskyldig forskarstudent får registreras på kurs om det uttryckligen står i studieplanen (ISP), de ges då dispens och får läsa den kursen avgiftsfritt.


Doktorander från andra lärosäten - Antagning till kurs

Manual: Doktorander från andra lärosäten

Studieaktivitet och finansiering

Så här lägger du in Studieaktivitet och finansiering:

Manual för Studieaktivitet och finansiering.pdf

En mer detaljerad beskrivning av vad de nationella finansieringstyperna står för samt några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas (Källa: SCB) SCB_Försörjningtyper_och_Exempel.pdf


Vi har nu övergått till att använda de nationella finansieringstyperna enligt SCB.

Gammal kod    Ny kod

        1UT         UBB  Utbildningsbidrag

        3DO        DTJ   Anställning som doktorand

        5AU         HTJ   Annan anställning inom universitetet

        6FÖ        AUH   Annan anställning utanför universitetet 

        7ST        STP    Stipendium

        9ÖV       ÖVR   Övrigt (Studiefinansiering saknas)

        FTG       FTG   Företagsdoktorand

 

Blankett för Studieaktivitet och finansiering finns här: Ladokblanketter

Mer information från Statistiska centralbyrån


Resultatrapportering

Här hittar du manual för Resultatrapportering


Rätta titel på avhandling

Manual: Rätta titel på avhandling


Tillgodoräknande

Här hittar du manual för Tillgodoräknande

Alla kurser klara

Här hittar du manual för att dokumentera beslutet Alla kurser klara: Påbyggnadskurs Forskarutbildning

Utbildningsmaterial forskarutbildning

Här hittar du allt material/manualer från vår Ladok-utbildning: Påbyggnadskurs Forskarutbildning  

 • No labels