Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genom att navigera till Utbud har du möjlighet att arbeta med kurstillfällen som ska erbjudas till studenterna. 

När du öppnar fliken Utbud har du möjlighet att filtrera fram valda utbildningar genom att ange sök-kriterier och klicka på knappen Visa.

Tillfällen publiceras i den tryckta katalogen, i Ladok, NyA, samt universitetets webbkatalog.

Klicka på bilden för att förstora den.

 

Fält

Betydelse

InstitutionDen institution du har behörighet till är redan inställt i Inst-fältet när du öppnar Utbudsfliken.

Antagningsförfarande

Ange NyA eller genom endast registrering, det vill säga utan något antagningsförfarande.

Utbildningsnivå

En utbildning är antingen på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. En kurs kan inte ha två nivåer samtidigt.

Typ

En utbildning är antingen en kurs, ett program, en inriktning eller en forskarkurs.

Utbudsstatus

Utbudet på en utbildning kan ha statusen utkast, klar för granskning, godkänd, eller inställd.

Kod/benämningSkriv in kursens kod eller benämning om du snabbt vill söka fram ett kurstillfälle.

Internationella studenter

Samtliga utbildningar, endast utbildningar som erbjuds internationella studenter eller alla utom utbildningar som erbjuds internationella studenter.

SU/Ämne

Ämnesrubrik i Stockholms universitets utbildningskatalog (tryckt och webbaserad).

Ingår i utbud från/till

Ingår i utbud från/till.

AntagningsomgångVälj i drop-downlistan den antagningsomgång du är intresserad av.

Knappar och Ikoner

 • Visa: Listar befintliga utbildningar enligt dina urvalskriterier.
 • Nollställ: Nollställer formuläret så att du kan ange nya sök-kriterier.
 • Sammanställ: Genom att klicka på ”Sammanställ” får man en sammanställning över de utbildningar man filtrerat fram.
  Sammanställningen innehåller all information om utbildningarna, t ex sökord och andra klassificeringar, svenska och engelska beskrivningstexter och annan kringinformation.
  Sammanställningen kan skrivas ut genom att klicka på ikonen för Skriv ut i formulärets övre högra del.
 • Katalog visar den information som kommer att utgöra underlaget till den tryckta utbildningskatalogen.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

Visningslistan

Genom att klicka på rubriken i respektive kolumn kan du sortera och sortera om ditt framsökta innehåll i visningslistan enligt följande.

Kolumn

Sortering

Kurs/Program

Utkast för sig samt kurs- och programkod i alfabetisk ordning.

Benämning

I alfabetisk ordning.

Poäng

I numerisk ordning.

Utbildningsnivå

Utkast, grundnivå, avancerad nivå.

Utbudsstatus

Anger i vilken status respektive tillfälle befinner sig.

SU/Ämne

I alfabetisk ordning.

Status

De kurstillfällen du har filtrerat fram i visningslistan har olika status.

 • Inga tillfällen: Med detta menas att kursen inte har några tillfällen inom det valda terminsintervallet.
 • Utkast: Tillfället är skapat men ännu inte klart för granskning.
 • Klar för granskning: Tillfället är färdigt att granskas men granskning har ännu inte genomförts.
 • Godkänt: Tillfället är färdig-granskat och kan ingå i utbudet till studenterna.
 • Inställd: Tillfället är inställt.

Blandad status: Kurser som har fler än ett tillfälle och där inte alla tillfällen har samma status, visar detta med Inst+Studadm eller Studadm.

 • Inst+Studadm: Tillfällen med status utkast eller klar för granskning.
 • Studadm: Tillfällen med status klar för granskning eller godkänt.

Tillfällen

I fliken Tillfällen kan du dels skapa utbildningstillfällen. Du kan också lägga till information om hur din utbildning ska marknadsföras.

Fliken är indelad i två sektioner: basinformation för tillfällen och skapade tillfällen. Basinformationen är densamma för alla tillfällen som skapas medan informationen som läggs in i varje enskilt tillfälle endast gäller detta tillfälle.

Basinformation kurstillfälle samt programinriktningstillfälle:

 

Klicka på bilden för att förstora den.

För kurser på avancerad nivå finns rutan Ges som forskarkurs längst upp.

 

Fält

Betydelse

Ges som forskarkurs

Anges för kurser på avancerad nivå som även ges på forskarnivå.

Sökord NyA

Ange sökord som kan användas på antagning.se och su.se. Lägg till nya sökord med "plustecknet".

Sökord SU

Ange sökord som kan användas på.su.se. Lägg till nya sökord med "plustecknet".

Begrepp (anges för programinriktningar)Avgör under vilket intresseområde utbildningen visas i webbkatalogen.

(Kursens webbsida

Ange den webbadress där utbildningen närmare presenteras om sådan finns. Länken har ingen plats på utsidan/webbkatalogen i nuläget och kan därför lämnas.)

Länk till information om utbildningen på tredje språk

Ange den webbadress där information om utbildningen ges på tredje språk om sådan finns.

NyA/Benämning

Anges för programinriktningar. Används då programinriktningen exponeras i webbkatalogen och på antagning.se.

Nyckelord, svenska

Nyckelord används på antagning.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken.

OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

Nyckelord, engelska

Nyckelord används på universityadmissions.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken.

OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

SU/Ämne

Välj i värdelistan den ämnesrubrik utbildningen går in under i webbkatalog och tryckt katalog.

NyA/Examen som utbildningen leder till

Välj i värdelistan den examen som utbildningen leder till. Används i första hand på yrkesutbildningar.

NyA/Typ av utbildning

Välj i värdelistan den nivå utbildningen är på.

Nya/Krav på tidigare studier

Välj i värdelistan de krav på tidigare studier som utbildningen har.

Beskrivning

Öppna inregistreringsfält genom att klicka på den lilla blå pilen.

Publiceras i tryckt utbildningskatalog

Med 420 för kurs och 1700 tecken för program kan du ange den text som beskriver utbildningen i den tryckta utbildningskatalogen. Fältet öppnas genom att du klickar på den lilla blå pilen vid "Beskrivning".

Publiceras i utbildningskatalog på www.su.se

Med valfritt antal tecken kan du ange den text som beskriver utbildning på universitetets webbsida. Fältet öppnas genom att du klickar på den lilla blå pilen vid "Beskrivning".

Särskild behörighet, plan

Visar den behörighet som angetts i planen.

Särskild behörighet, katalog

Anges, i förekommande fall, av studentavdelningen.

Områdesbehörighet

Områdesbehörighet väljs en gång per utbildning och utgör ett komplement i rekryteringen vid meritvärdering och urval för utbildningar som riktar sig till högskolenybörjare.

Ingår i utbudetKryssa i rutan om kursen ska ingå i utbudet. Kursen kommer då med under fliken Utbud oavsett om det finns ett aktuellt tillfälle eller inte.

Skapa kurs- och programtillfällen

 1. Öppna kursen/programmet du vill skapa tillfällen till. Status måste åtminstone vara Inrättad för att detta ska vara möjligt.
 2. Gå in under fliken Tillfällen. Fyll i all basinformation som är obligatorisk.
  Ta ställning till övriga möjligheter att komplettera med information. Exempelvis programmets hemsida, sökord, om kurstillfället ska annonseras på särskilt vis osv. För inriktningar ska en särskild NyA-benämning anges. Denna används då programinriktningar presenteras fristående från sitt huvudprogram, i t ex webbkatalog och antagning.se
 3. Klicka längst ner till höger på knappen Skapa nytt tillfälle. Det går att återanvända uppgifter från tidigare programtillfällen. Välj i sådana fall att bocka för Baserat på ett annat tillfälle och markera i rullisten vilket.
 4. I formuläret som kommer fram (nedanför listan över tillfällen) fyller du i alla obligatoriska uppgifter och tar ställning till de övriga.
 5. Tryck på knappen Spara för att lagra informationen.
 6. Knappen Klar för granskning används när du är klar med ditt kurstillfälle och det kan granskas av Antagningsgruppen.

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

FältBetydelse

Studieform

Ange studieform normal, distans eller distans via internet. Om du väljer något av distansalternativen får du fram ett fält där du anger hur många fysiska träffar kursen har. Ange 0 om kursen inte har några träffar.

Studietakt

Ange med vilken fart kursen går.

Kurstid

Välj i värdelistan vilken tid undervisningen ges.

Ort

Välj i värdelistan vid vilken ort kursen ges.

Finansieringsform

Ange finansieringsform om kursens HST och HPR ska särredovisas ekonomiskt, t ex uppdragsutbildning.

Startar terminens första/andra del

Ange om kurstillfället börjar första eller andra delen av terminen. Används på antagning.se som hjälp för studenterna att planera sina studier över terminen. Det finns ingen absolut koppling mellan SUs perioder och denna indelning.

Tillfällesperiod

Om ditt kurstillfälle inte startar eller slutar vid normal terminsstart eller terminsslut anger du den avvikande tidpunkten här.

Ytterligare information om utbildningen (webbadress)

Här har du möjlighet att ange en webbadress för kompletterande information. Anges på formatet

http://www.blablabla.su.se

Undervisningsspråk

Välj vilket språk undervisningen ges på. Undervisningsspråk anges nu genom att dra språket eller språken till rutan till vänster. Det går att flytta om språken i sin lista och även att flytta tillbaka dem till listan över tillgängliga språk. På Antagning.se visas endast 1 språk och det är det som du placerar överst.

Tillfället lämpligt för internationella studenter

Ange om tillfället passar internationella studenter. Tillfället dyker då upp på University Admissions.

Antagningsförfarande

Ange om antagning sker via antagning.se eller direkt till institutionen.

AntagningsomgångAnge vilken antagningsomgång tillfället ska ingå i.

Exempel:

 • HT2014 - Den stora antagningsomgången
 • IKHT14 - Internationella kurser
 • MASTERHT14 Internationella masterprogram
 • SKOLHT14 - Skolverket lärarlyft
 • ST2014 - Sommarkurser

Publicera detta tillfälle i tryckt utbildningskatalog och på www.su.se

Ange här om publicering i katalog samt på webb ska ske. (Efter att papperskatalogen har tagits ut gäller rutan endast webbkatalog.) Denna ruta måste vara ikryssad för att tillfället ska synas i webbkatalogen, i den tryckta katalogen samt på Antagning.se (vid antagningsförfarande NyA). Om kursen endast ges inom program ska rutan för detta kryssas i under Antagningsförfarande men kursen ska ändå publiceras för att programstudenter ska kunna söka den (vid antagningsförfarande NyA).

Övrig antagningsinformation

Välj här annan intagningsinformation, t ex om ansökningstid avviker.

Urval

Ange hur urval sker till utbildningen; vilken andel av antagna studenter som antas på betyg respektive på högskoleprov etc.

Särskilt urvalKlickas i om utbildningen inte ska ha ett av de i listan angivna urvalen. Särskilt urval läggs in i samråd med Antagningen och meddelas per mail till antalla@su.se

 

Öppna ett tillfälle för redigering

Genom att klicka på tillfälleskoden öppnas formulär för redigering av tillfällen. Se avsnittet om tillfällen i föregående kapitel.

Endast tillfällen med status utkast och klar för granskning kan redigeras. Godkända tillfällen, dvs tillfällen som har tillfälleskod är låsta.

Antagningstal

Under fliken Antagningstal anger du det optimala antalet studenter för din kurs.

Sök fram din kurs och ange planerat platsantal, samt antal studenter i urval ett respektive urval två för varje tillfälle.

Fält/ Knapp

Betydelse

Institution

Detta fält fylls automatisk i med den institution du är anställd vid.

Antagning inför termin

Ange Antagning inför termin och tryck på Mata in/visa för att söka fram de kurstillfällen du vill arbeta med.

Mata in /visa

Klicka här för att visa kurstillfällen enligt de sökkriterier du angivit ovan.

Sammanställning

Klicka på sammanställ för att visa en sammanställning över antagningstalen efter dina ändringar.

 

När du klickat på Mata in/visa öppnas fälten för registrering av platsantal. Fyll i platsantal, urval 1 samt urval 2.

Fält

Betydelse

Planerat platsantal

Så här många studenter är det optimalt att vi tar in till detta tillfälle. Används även för statistik och uppföljning.

Urval1

Antal studenter till det första urvalet. Måste alltid anges i SISU

Urval2

Antal studenter till det andra urvalet. Måste alltid anges i SISU

Kommentar

Obs! Fältet används inte centralt.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

 

Fält

Betydelse

Kommentar

Fält för fri kommentar.

Uppgiftslämnare

Ange namn till institutionens kontaktperson.

Telefon

Ange telefon till institutionens kontaktperson.

E-Post

Ange e-postadress till institutionens eller fakultetens huvudsakliga kontaktperson.

Spara

Spara för att lagra dina ändringar.

Klar

Inmatningarna sparas och en sammanställning visas. Du skickar antagningstalen till antagningen och du kan INTE ändra antagningstalen. Antagningstalen förs över till nationella antagningssystemet NyA.

Tryck inte på Klar förrän ni har lagt in antagningstal för institutionens samtliga tillfällen.

Avbryt

Blankar ut de ändringar som du inte har sparat..

Ämneshantering

Under Ämneshantering redigerar man ämnets beskrivningstext som visas i den tryckta och i den webbaserade utbildningskatalogen.

Här sorterar man även kurser under Grund- respektive Avancerad nivå i den ordning man vill att de ska presenteras i den tryckta utbildningskatalogen.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera om visningslistan efter dina behov.

Kolumn

Betydelse

Ämne

Ämnesbeteckning

Grupp

Anger ämnesgrupp

Sammanställ

Visar en sammanställande beskrivning över ämnet och de sorterade kurserna

Senast ändrad

Det datum då en ändring senast gjordes på ämnet.

Skapad

Det datum då ämnet skapades.

Ta bort

Ger dig möjlighet att ta bort ämnet. Du får en kontrollfråga där du godkänner raderingen.

Ämnesbeskrivning

Använd fliken Ämnesbeskrivning för att lägga in/redigera kursens beskrivning i den tryckta katalogen samt på webben. Klicka på ämnet du vill arbeta med.

Fält

Betydelse

Ämnesnamn

Ange ämnets benämning i detta fält.

Ämnesnamn Engelska

Ange den engelska benämningen i detta fält.

Institution

Välj en institution i värdelistan.

Institutionens webbadress

Ange institutionens webbadress här.

Beskrivning

Ange här den beskrivning som ska publiceras för omvärlden.

Grupp

Välj korrekt ämnesgrupp i värdelistan.

Begrepp

Ange sökbegrepp för ämnet. Genom att klicka på grönt plus kan du lägga till fler sökord. Genom att klicka på rött minustecken kan du ta bort sökord.

Genom att trycka på knappen Spara lagras din ämnesbeskrivning. Genom att klicka Avbryt avbryts ditt arbete och formuläret stängs.

Sortera kurser

Använd flikarna sortera kurser grundnivå och sortera kurser avancerad nivå för att välja i vilken ordning kurserna ska presenteras i den tryckta katalogen.

Sortering sker genom att du klickar och drar kursen, med markören, till en annan plats i turordningen.

Ämnesområden

Under fliken ämnesområden (under ämneshantering) kan du se beskrivningen för respektive ämnesområde som publiceras i den tryckta katalogen.

Översätt till engelska

På alla sidor där den brittiska flaggan med texten Översätt ses, kan du klicka och komma till formulär för att fylla i engelska översättning.

Under fliken Basinformation översätter du kursplanen/utbildningsplanen. Där kan du också bocka för om du vill att planen publiceras i engelskspråkiga katalogen.

För att ange nyckelord för  www.universityadmissions.se så gå till fliken Tillfällen och klicka på brittiska flaggan med texten Översätt. Tillfällets information kan översättas och nyckelord kan läggas in.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.

 • No labels