Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skapa kurs

En kurs skapas genom att skapa en enhet bestående av kursplan, kurstillfällen och prov.

Du kan skapa en kurs på två olika sätt:

                                                    i.          Klicka på ikonen för Skapa kurs

                                                   ii.          Kopiera en befintlig kurs genom att markera kursens radioknapp och klicka på Kopiera kurs/program.

Formuläret för att skapa kurs och underhålla kurs innehåller tre flikar.

Flik

Avsedd för

Basinformation/ Plan

Här skapar du din kurs och din kursplan

Prov

Här lägger du till prov och provmoment

Tillfällen

Här skapar du kurstillfällen

 

Skapa kursplan

Basinformation

Du skapar ett utkast till en kurs genom att fylla i fälten i fliken för basinformation och spara.

Basinformation – fält som låses när kursen inrättas.

Fält

Betydelse

Benämning

Benämning, max 120 tecken

Engelsk benämning

Max 120 tecken, observera att varje ord utom prepositioner ska inledas med versal. Ex English for Swedish Sign Language Interpreters

Kod

För kurs: Sex tecken. Prefix + 4 tecken. Koden bestäms av respektive institution/fakultet. Varje institution förfogar över ett eller flera prefix, ex. EN för engelska. De följande fyra tecknen är alfanumeriska (0-9 och A-Ö) och väljs med fördel efter en princip där t.ex nivå framgår.

För program: Fem tecken. Första positionen anger fakultet; H för humanistisk, S för samhällsvetenskaplig, N för naturvetenskaplig och J för juridisk fakultet. Observera att lärarutbildningar istället har ett inledande L för att en lätt skall kunna urskilja dem. Sista positionen anger vilken examen utbildningen leder till; K för kandidatexamen, M för magisterexamen, O för masterexamen och Y för yrkesexamen.

Poäng

Högskolepoäng

Utbildningsnivå

Grundnivå, eller avancerad nivå

Betygsskala

AF - sjugradig  betygsskala standard
UV - tregradig
UG - tvågradig
UB - Används av Juridicum

Huvudområde

Välj i första hand kursens huvudområde i värdelistan. I undantag väljer du SCB/Ämne

Fördjupning

Välj i värdelistan fördjupning

Ges vid

Institutionen som ger kursen

Behörighet

Välj mellan att använda standardiserade behörigheter eller att skriva in behörigheten i ett fritextfält. Behörighet hör till kurs- och utbildningsplan och återspeglar vilka förkunskaper studenten ska ha.

 Behöver du mer information och detaljer vänder du dig till aktuell fakultet.

Kursplan

Fält

Beskrivning

Kursens innehåll

Beskriv kursens innehåll med fritext

Förväntade studieresultat

Beskriv förväntade resultat

Undervisning

Beskriv hur undervisningen bedrivs

Kunskapskontroll och examination

Beskriv hur examination sker

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beskriv kurslitteratur och övriga läromedel i kursen

Därefter registreras icke obligatoriska attribut som övergångsbestämmelser, begränsningar och övrig information.

Beslut

Ange beslutsdatum och beslutsformulering när kursplanen är beslutad.

Prov

Skapa prov till aktuell kurs under fliken prov. Klicka på knappen nytt prov för att komma till formulär där prov skapas. 

 
Provkod: En provkod ska vara fyra tecken och dem väljer du själv. Koden är alfanumerisk (0-9 och A-Ö) och ska anges med versaler.

Benämning: Max 60 tecken enligt aktuella riktlinjer.

Enda prov: Hela kursen slutrapporteras automatiskt vid betygsrapportering av provet om rutan är ibockad, dvs attestanten behöver bara attestera betyget EN gång.

Projektarbete: Öppnar ett fält för inläggning av uppsatstitel i Ladok vid betygsrapportering.

Lägg till i provuppsättning är förvalt, därför att alla prov ska ingå i en provuppsättning. Med provuppsättning menas de prov som tillhör den här kursplanen, från och med vald termin.

Om kursplanen senare revideras får den en ny provuppsättning som definieras i revideringen. Se Revidera kursplan.

 

Klicka på Skapa för att skapa provet.

 

Tillfällen

I fliken "Tillfällen" skapar du utbildningstillfällen. Du kan också lägga till information om hur din utbildning ska marknadsföras.

Läs mer i nästa kapitel.

  

Revidera kursplan

Vill du ändra innehållet i en kurs öppnar du den för revidering. Du skapar då ett nytt utkast till en kurs.

Sök fram den aktuella kursplanen genom att ange sökkriterier i formuläret för Kurser/Program. Klicka på koden för den kurs du vill ändra. Under fliken Basinformation finns knappen längst ner till höger i formuläret.


Öppna för Revidering

 

När du gör det skapar du ett nytt utkast, allt i kursplanen låses upp, utom basinformationen, och du kan göra de ändringar du behöver göra. En reviderad plan kan börja gälla först från och med terminen efter senast fastställda plan.

När du gör en revidering kan du t ex inte ändra kursens benämning eller förkunskapskrav.

Oavsett vilka ändringar du gjort måste du alltid skapa en ny provuppsättning för den reviderade kursplanen. Se kapitel Prov.

Använda prov från tidigare provuppsättning

När du har öppnat en kursplan för revidering kan du återanvända en tidigare skapad provuppsättning för den aktuella kursen.

Till höger ligger provdepån, dvs de tidigare skapade proven du kan välja ifrån. Vill du återanvända något prov klickar du på pilen så att valt prov flyttas till vänsterspalten.

I vänstra spalten ser du proven som hör till kursplanen för aktuell termin.


 

Vill du skapa ett nytt prov klicka på knappen Nytt prov. Du kan skapa nya prov på inrättade utbildningar, och utbildningar i status under revidering men inte på fastställda.

När har arbetat klart med din nya provuppsättning kan du lämna fliken.

Om du ångrar dig kan du flytta tillbaks provet till provdepån genom att klicka på tillbakapilen.

Med minusknappen kan du ta bort ett nyskapat prov. Du kan aldrig ta bort prov i provdepån om det andvänds i en redan fastställd kursplan.

När du är klar med revidering går du till fliken Basinformation/plan och klickar på Fastställ.

Genom att välja Avbryt pågående revidering försvinner det nya utkastet helt.

Lägg ner en kurs

När en kurs har gått ett tag och ska ersättas av en annan kurs eller helt enkelt sluta ges så kan man välja att lägga ner kursen.

Kursen måste då läggas ner tekniskt i SISU. Du kan då inte längre skapa kurstillfällen och kursen kan inte heller längre annonseras i utbudet. Det går inte att lägga ner kurser om det finns godkända kurstillfällen för innevarande eller framtida terminer. Dessa kurstillfällen måste då först ställas in av Studentavdelningen.

Mejla ladok@su.se  beslutesformuleringstext om upphävande, som av Ladok/SISU läggs till i fältet Beslutsformulering i kursplanen .

För att rent tekniskt kunna lägga ner en kurs i SISU måste du ha rollen Beslutsfattare.


Lägg ner en kurs genom att klicka i kolumnen Lägg ner i formuläret Kurser/ ProgramNär kursen är nedlagd kan studenter inte förstagångsregistreras (FFG) på kursen, men det går att omregistrera (OM). För att skapa ett nytt omregistreringstillfälle kontaktar du ladok@su.se.

När kursen blir nedlagd i SISU blir den automatiskt nedlagt i Ladok, men det kommer fortsättningsvis gå att lägga in resultat.


Ang. upphävande av kursplaner, se Beslut: SU FV-1.1.2-3220-20, "Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning"


Skapa Program

När du vill skapa ett program väljer du att klicka på ikonen för Skapa program. Du kan också återanvända en redan färdig utbildningsplan genom att markera programmets radioknapp och sedan klicka på Kopiera kurs/program.

Innan du registrerar ditt program behöver du en programkod. Mejla till ladok@su.se så skapas en programkod enligt beslutad struktur.

Basinformation: Se skapa kurs

Planinformation: Se nedan

Fält

Betydelse

Programmets uppläggning

Beskriv hur programmet är upplagt.

Mål

Beskriv målen för kunskap och förståelse

Kurser

Beskriv vilka kurser som ges vilken termin

Examen

Ange vilken examen programmet leder fram till

Övrigt – ej obligatoriskt

Om tillämpligt anges övrig information i detta fält

Skapa programinriktningar

Ett program kan ha inriktningar. Om du vill att detta ska tydliggöras för sökanden så kan inriktningar skapas i SISU.

  1. När du loggat in i SISU så klickar du fram ditt program du vill lägga in inriktningar på.
  2. Gå in på fliken Lista inriktningar.
  3. Klicka på Skapa ny inriktning.
  4. Fyll i obligatoriska fälten. (Inriktningskod är alfanumerisk och ska anges i versaler med fyra tecken) Notera att det går att ladda upp en bilaga med en egen beskrivning av Studiegång om så önskas.
  5. Klicka på Spara

På inriktningarnas Tillfällesflik (där ex. sökord och beskrivningstexterna ligger) finns ett fält under Nyckelord som heter NyA/Benämning.

Där anges den alternativa benämning som används i webbkatalogen och på antagning.se. Normalt skriver man här programmets benämning + "med inriktning mot" + inriktningens benämning, ex. Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska

Ibland används "ingång" istället för "med inriktning mot", ex. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång geografi

Skapa programtillfällen

I fliken "Tillfällen" skapar du utbildningstillfällen. Du kan också lägga till information om hur din utbildning ska marknadsföras.

Läs mer i nästa kapitel.

Revidera utbildningsplan

  1. Logga in i SISU och ta fram den utbildningsplan som du vill revidera.
  2. Nere på sidan klickar du på knappen Öppna för revidering

När du öppnar för revidering av planen låses allt utom basinformationen upp. Tidigare fastställda planer berörs inte av revideringen.

En reviderad plan kan börja gälla först från och med och terminen efter senast fastställda plan.

 

Lägg ner ett program

När ett program har gått ett tag och ska ersättas av ett annat program eller helt enkelt sluta ges så kan man välja att lägga ner programmet.

Förutsättning för att utbildningen ska kunna läggas ner i SISU är att det inte finns några "aktiva" tillfällen. Om det finns sådana, måste de ställas in.

Programmet kan då läggas ner tekniskt i SISU. Du kan då inte längre skapa programtillfällen och programmet kan inte heller längre annonseras i utbudet.

Mejla ladok@su.se  beslutesformuleringstext om upphävande, som då läggs till i fältet Beslutsformulering i utbildningsplanen efter befintlig text.

För att kunna lägga ner ett program måste du ha rollen Beslutsfattare.

Lägg ner ett program genom att klicka i kolumnen Lägg ner i formuläret Kurser/ Program

Programmet blir automatiskt nedlagt i Ladok, men det kommer att gå att lägga in resultat.

Ang. upphävande av kursplaner, se Beslut: SU FV-1.1.2-3220-20, "Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning"


Skapa Forskarkurs

Funktionen forskarkurser är inte helt utvecklad än men du kan med fördel skapa forskarkurser för att kunna resultatrapportera doktorandernas kurser utan att behöva fylla i samma information flera gånger.

Du skapar en forskarkurs i SISU genom att klicka på Skapa forskarkurs på SISUs startsida.

 
På den sida som kommer upp finns ett antal vita fält att fylla i. Du måste åtminstone fylla i de fält som är obligatoriemärkta med en röd stjärna.

Koden ska ha sju tecken enligt följande standard:

Position

Innehåll

Exempel

1-2

De två första positionerna i koden ska följa samma prefix som institutionen har i SISU

EN för Engelska institutionen

3

Tredje positionen ska ange vilken fakultet det gäller

1 = Humanistiska fakulteten
2 = Juridiska fakulteten
3 = Samhällsvetenskapliga fakulteten
4 = Naturvetenskapliga fakulteten

4-7

De fyra sista positionerna bestämmer institutionen själv.

Alfanumeriskt, anges med versaler

Forskarkursen har basinformation precis som kurser och program, Därutöver fyller du i följande fält:

Fält

Betydelse

Lärandemål

 

Innehåll

 

Obligatoriska moment

 

Examinationsformer

 

Arbetsform

 

Kursanvisningar

Det finns möjlighet att i SISU lägga till en egen bilaga med kursanvisningar genom att klicka på knappen Browse. Då vi inte har någon webbkatalog för forskarkurser kan du inte se dessa kursanvisningar någonstans än.

 

När du är klar och har sparat så kan du klicka på Inrätta.

Skapa tillfällen

Funktionen är ej fullt utvecklad. Utveckling av applikationen pågår och dokumentationen uppdateras därefter.

I dagsläget fungerar inte formuläret för att skapa kurstillfällen i SISU.

Kontakta ladok@su.se för att beställa kurstillfällen till dina forskarkurser, mer information finns här: Forskarkurs och -tillfälle

  • No labels