Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nästa uppgradering/driftstopp

  • Torsdagen 25/10 är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan 05:30-09:00
  • 30-31 oktober produktionssätts Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Ladok kommer vara stängt från kl 16.00 den 30:e till kl 08:00 den 31:e. Sedan i läsläge under förmiddagen den 31:e.
  • Torsdagen 8/11 är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan 05:30-09:00
  • 14-15 november produktionssätts Mittuniversitet och Örebro universitet. Ladok kommer vara stängt från kl 16.00 den 14:e till kl 08:00 den 15:e. Sedan i läsläge under förmiddagen den 15:e.

    Driftstopp annonseras även ut via universitetets IT-driftinformation, https://www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.

Viktiga datum kommande veckorna

 Sista datum att skicka in Underlag 1 för utbytesavtal och utbytestillfälle för VT19, Ladokmaterial - Utbytesstudier

 Sista datum för att ge klartecken för att sätta institutionens kurstillfällen i status komplett (samt meddela undantag)

Kurstillfälle - status komplett

Kurstillfällen i Ladok har två statusar, påbörjad och komplett. Påbörjade tillfällen är möjliga att ändra men går inte att använda för förväntat deltagande, registrering och resultatrapportering med mera. Kurstillfällen i status komplett går att använda för detta men det är inte möjligt att ändra i tillfällen i status komplett. Det är inte heller möjligt att ändra status tillbaka från komplett till påbörjad. Ett kurstillfälle i status komplett som tillhör en viss version av en kursplan kan inte flyttas till en senare version av kursplanen (detta går att göra i status påbörjad). När institutionen skapar ett tillfälle i SISU förs det över till Ladok i status påbörjad. Systemförvaltning Ladok/SISU ändrar varje tillfälles status men för att göra detta behöver vi få klartecken från institutionen.

Tidsplan

Institutionerna går igenom sina kurstillfällen för VT19. Kontrollera att alla parametrar på kurstillfället såsom takt, tid och finansieringsform är korrekta. Kontrollera även att studieperioden är korrekt. Felaktigheter meddelas snarast ladok@su.se för åtgärd.

Institutionen kontrollerar även vilka kurser som har reviderats inför VT19 och i fall någon kursplan som ska revideras inte ännu har reviderats eller fastställts. Planerar institutionen att revidera en kursplan inför VT19 måste revideringen vara fastställd innan kursens tillfällen kan sätta i komplett.

 Sista dag för att meddela ladok@su.se vilka kurstillfällen som kan sättas i komplett och vilka kurstillfällen som ska avvaktas med på grund av pågående eller planerad revidering av kursplanen inför VT19. Vi önskar att det är administrativ chef eller motsvarande som meddelar oss detta.

Mall för att meddela klartecken (använd gärna denna när administrativ chef meddelar ladok@su.se)

Formulering 1: Samtliga kursers kurstillfällen för vårterminen 2019 för institution XX kan sättas i status komplett. Vi är medvetna om att det inte går att revidera kursplaner för vårterminen 19 när kurstillfällena byt status till komplett.

eller

Formulering 2: Samtliga kursers kurstillfällen (med undantag för nedanstående) för vårterminen 2019 för institution XX kan sättas i status komplett. Vi är medvetna om att det inte går att revidera kursplaner för dessa kurser för vårterminen 19 när kurstillfällena bytt status till komplett. Nedanstående kurser kommer revideras och deras kurstillfällen ska inte sättas i status komplett än. Institutionens administrativa chef meddelar när detta ska göras.

 Systemförvaltning Ladok/SISU är klara med att sätta tillfällen i status komplett. Tillfällen är tillgängliga för institutionerna för förväntat deltagande, registrering och för att skapa aktivitetstillfällen och resultatnoteringar med mera.

E-learningkurs Rapportera resultat

Ladokkonsortiets e-learningskurs Rapportera resultat har uppdaterats. Uppdateringen innebär att kursen har blivit mer omfattande och att den innehåller korta filmklipp som demonstrerar funktionaliteten.
Kursen är lämplig för lärare som ska börja rapportera i Ladok. Den nås via www.ladok.se eller direktlänk https://elearning.easygenerator.com/bb6625ad-19ee-4cdc-b62a-7b4a32ef9f2e.

Utbytesstudier

Information har gått ut idag om hanteringen av in- och utresande utbytesstudenter för vårterminen 2019. Läs mer på Ladokmaterial - Utbytesstudier.

Funktioner - nyheter och förbättringar

Den 11 oktober uppdaterades Ladok med flera förbättringar och buggrättningar. Nedan är ett urval:

I studentgränssnittet syns det nu tydligare om det finns tentatillfällen på ej avslutade kurser (önskemål från bland andra studenter på Matematiska institutionen). Studenter som gör en adressändring kan nu även ändra eller ta bort uppgift om land i adressen (bugg hittad av en av SU:s utbytesstudenter från Turkiet). Kurser med tidigt avbrott syns inte längre under aktuell utbildning.


Möjlighet att välja vilka kurser som ska tas med i ett resultatintyg


Det går nu att kopiera en uppsättning resultatnoteringar från ett tillfälle till ett eller flera andra tillfällen. Genom knappen Koppla till fler kan man välja till vilka kurstillfällen resultatnoteringarna ska kopieras. Dessa resultatnoteringar har sedan en liten kedjesymbol framför sig så man vet att de används i flera kurstillfällen. En användarhandledning för hur man kan arbeta med den funktionen är på gång.

  • No labels