Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DiVA

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Stockholms universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter. DiVA har varit i bruk vid universitetet sedan 2004, och enligt rektorsbeslut ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA från och med 2007. Publikationer från 2012 och framåt är kvalitetssäkrade utifrån de riktlinjer som gäller för den nationella publikationsdatabasen SwePub Analys.

Publikation

Publikation avser  publikation av forskningsresultat (benämns även vetenskaplig publikation). Begreppet ”publikation” innebär i detta sammanhang publikationer i bred bemärkelse, och inkluderar konferensrapporter, patent etc. Publikation i IVS motsvarar vad som i SwePub Analys benämns ”vetenskaplig outputtyp” (se "Svensk indelning av vetenskaplig output 2015").

Publikationsid

Publikationsid är ett identifikationsnummer i DiVA. Identifikationsnumret i formen ”diva2:[löpnummer]” är unikt för varje registrerad publikation – makulerade nummer återanvänds aldrig för nya publikationer. Publikationsid används för att identifiera unika publikationsposter i DiVA, samt för att öppna DiVA och visa mer information om den aktuella publikationen.

Sakkunniggranskat

Sakkunniggranskning är en process som används vid akademisk publicering av artiklar, böcker, mm för att upprätthålla hög kvalitet. Enligt SwePub Analys avser begreppet att ”… publikationen genomgått granskning av oberoende sakkunniga vars samlade bedömning avgör om publikationen uppfyller tillräckliga krav på vetenskaplig kvalitet för att accepteras för publicering.” (Se

  • No labels