Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomimodellen

En hel del av de begrepp som förekommer inom ekonomiområdet förklaras i Ekonomihandboken, se avsnitt A3. Ekonomimodellen. 

Begrepp

Aktivitet

Ger en grovindelning av verksamheten i olika typer efter följande indelningsgrunder. Exempel på aktivitet är viss kurs, utbildningsnivå (upp till administratören). Indelningsgrunderna är:

 1. Verksamhetsområde (t.ex. grundutbildning, forskning)
 2. Finansieringstyp
 3. Fakultet eller utbildningsområde
 4. Löpnummer som kan fritt tilldelas det man önskar kalla en aktivitet

Enhet

Underavdelning till institution motsv.

Externprojekt

Verksamhet under en avgränsad tid med en extern finansiär och ett kontrakt. Har alltid projektledare om det inte är en uppdragsutbildning, då institutionens chef är ansvarig.

Fakultet

Organisatoriskt ansvarsområde för institutioner (hum, jur, naturvetenskaplig, samh).

Fakultetskansli

Organisatorisk enhet som bereder ärenden för fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnd

Beslutande organ för fakulteten.

Finansieringstyp

Underindelning av aktivitet om beskriver finansiering t.ex. anslag, uppdrag, bidrag.

Finansiär

Finansierar verksamhet (av alla typer).

Finansiärskod

Identifierar finansiär, svarar mot tabell i Raindance som (troligen) har organisationsnummer och firma.

Forskningsprojekt

Projekt med ett eller fler kontrakt.

FUF-intäkter

Intäkter där aktivitetens verksamhetsområde är Forskning eller Forskarutbildning.

Förvaltningsenhet

Organisatorisk enhet som bedriver stödverksamhet.

Institution

Organisatorisk enhet som bedriver universitetets kärnverksamhet, innefattar även institut eller centra.

Institution motsv. eller ansvarsställe

Institution eller förvaltningsavdelning. Fakulteten inräknas här (första siffran med nollor efter).

Institutionsstyrelse

Beslutande organ för institution.

Internprojekt

Identifierare som medger att man urskiljer händelser som hör till en viss del av den anslagsfinansierade verksamheten.

Kontrakt

Avtal med extern finansiär normalt kopplat till en forskare.

Kostnadsbärare

Del av kärnverksamheten på vilken alla direkta kostnader förs och indirekta kostnader fördelas.

Kärnverksamhet

Utbildning, forskning och tredje uppgiften.

Motpart

Beskriver motparten i en ekonomisk transaktion mellan institutioner internt, identifierad statlig myndighet eller annan extern part.

Projekt

Kan vara internprojekt eller externprojekt. Verksamhet ”en avgränsad händelse” (ett enskilt projekt är alltid kopplat till en aktivitet) under en avgränsad tid med given finansiering. I dag uppbyggd av

 1. projekttyp (anger finansieringstyp)
 2. s.k. forskarnummer som anger vem som är ansvarig (kan vara prefekten)
 3. löpnummer som identifierar projektet


Projektansvarig

Projektledare eller institutionens prefekt när en sådan inte har utsetts.

Stödverksamhet

Stöd eller service till kärnverksamheten.

Tredje uppgiften

Samverkan med omgivningen.

Utbildningsområde

Anger område för grundutbildning används vid tilldelning av medel, t.ex. humaniora.

Verksamhetsområde

Underindelning av aktivitet, t.ex. utbildning, forskning, forskarutbildning, gemensam verksamhet.

Vetenskapsområde

Används vid tilldelning av forskningsanslag.

Verksamhetsgren

(enligt högskoleverket)

A. Grundläggande högskoleutbildning kan vara:

 • grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
 • uppdragsverksamhet (beställd utbildning eller uppdragsutbildning)

B. Forskning och forskarutbildning kan vara:

 • utbildning på forskarnivå och forskning
 • uppdragsforskning

 

 • No labels